Stavební povolení – 3 část

Budeme stavět > Blog > Stavební povolení – 3 část

Napsal: Editor Budeme Stavět | 10. Červen 2010

V předchozích dílech našeho seriálu článků o stavebním povolení jsme se dozvěděli, kde najít příslušný stavební úřad, na co vše se máme připravit pro komunikaci s ním a jaké dokumenty může stavební úřad požadovat pro vydání stavebního povolení. V dnešním pokračování se dozvíte, zda-li pro Váš stavební záměr potřebujete stavební povolení, nebo stačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu.

Tápete ve stavebním povolení ?

využijte naší bezplatnou službu a nechte si doporučit specialisty, kteří vše vyřeší za Vás.

Stavební povolení nebo jen ohlášení ?

Z hlediska Vašich stavebních prací mohou v principu nastat 3 možnosti jakým způsobem musíte Váš záměr nahlásit stavebnímu úřadu.

Bez ohlášení

Doplněno 5.10.2010

Reagujeme na komentář čtenářky paní Ing. Martiny Švecové. Ta v komentáři k článku mimo jiné píše:

Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení vyžadují vyřízení  územního souhlasu (§96, zák.183/2006Sb.). Stavebnímu úřadu se předkládá jednoduchý technický popis záměru, situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a další jednoduché výkresy dokumentující technické řešení, vzhled stavby apod. Kromě toho je potřeba získat a stavebnímu úřadu doložit souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí.

Děkujeme za podnět a proto znovu opakujeme a důrazně doporučujeme – Při jakémkoliv stavebním záměru navštivte stavební úřad a informujte se na potřebné dokumenty a povolení. Předejdete tím nedorozumění a komplikacím.

Jedná se o nejjednodušší variantu, kdy nepotřebujte žádné povolení a nemusíte nic hlásit stavebnímu úřadu. Tato varianta platí pro přesně specifikované stavební práce. Jedná se např. o udržovací práce jako jsou různé nátěry, opravy omítek, výměny podlah, výměny střešní krytiny apod.

Jejich přesný výčet stanovuje stavební zákon 183/2006 Sb., konkrétně § 103 (Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení)

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

a) budovy, a to:

 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů
 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)
 3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení
 4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky
 5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky

Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží.

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to:

 1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy
 2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy
 3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla
 4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy
 5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin
 6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody
 7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa
 8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,

c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to:

 1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů
 2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m
 3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m
 4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely
 5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby
 6. stožáry pro vlajky
 7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást
 8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2
 9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2
 10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích
 11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou

d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to:

 1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze
 2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m
 3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu
 4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla
 5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy
 6. ploty
 7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky
 8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,

e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou

f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to:

 1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími
 2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3
 3. skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí
 4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol
 5. stavby mostních vah,

g) ostatní stavby a zařízení, a to:

 1. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů
 2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo
 3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení
 4. propustky na účelových komunikacích
 5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat,

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Ohlášení stavebnímu úřadu

Ačkoliv termín „ohlášení“ zní jednoduše, je potřeba předložit řadu dokumentů. Nejlépe uděláme, když si na příslušném stavebním úřadě zjistíme jaké dokumenty budou úředníci vyžadovat.

Ohlášení budeme potřebovat například pokud stavíme rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, také musí stát v zastavěném území a neprovádí se nová infrastruktura. Stejně jako v případě stavebního povolení se přikládá projektová dokumentace a je třeba zajistit odborný stavební dozor.

Správní řízení neprobíhá.

Kolaudace není třeba, stačí jen oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu.

Ohlášení je bez poplatku. Formulář pro ohlášení je možno stáhnout ze stránky ministerstva pro místní rozvoj.

Lhůta na vyřízení činí 40 dnů.

Přílohy k ohlášení

 • doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí
 • plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce
 • seznam a adresy vlastníků sousedních staveb
 • doklad o o informování vlastníků sousedních pozemků a staveb
 • u staveb prováděných svépomocí je třeba písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude řídit provádění stavby
 • doklad o kvalifikaci osoby, která bude provádět stavební dozor
 • projektová dokumentace v jednom vyhotovení
 • územně plánovací informace, uzemní souhlas pouze u určitých druhů staveb
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány hájí, stavbou dotčeny ( památkový úřad)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na které se stavba bude napojovat viz. seznam ve formuláři E4 (např vlastníci sítí, elektrické, vodovodní ..).
 • stavební úřad však může, podle místní situace vyžadovat i další přílohy

Stavební povolení

Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení, jedná se také o přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do nosných konstrukcí. Je třeba také absolvovat územní řízení a územní rozhodnutí.

Projektová dokumentace se přikládá stejného rozsahu jako k ohlášení.

Správní řízení se provádí.

Stavba podléhá kolaudačnímu řízení.

Poplatek je vybírán ve výši 300 Kč

Lhůta na vyřízení činí 60 dnů.

Přílohy ke stavebnímu povolení

 • doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí
 • plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce
 • projektová dokumentace ve 2-3 vyhotoveních – informujte se na stavebním úřadě
 • plán kontrolních prohlídek stavby – předložíte návrh harmonogramu důležitých fází stavby
 • informace o splnění podmínek dotčených orgánů
 • doklady o jednání s účastníky řízení – než podáte žádost o stavební povolení, získejte prohlášení od vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají. Souhlas sousedů nám usnadní stavební řízení.
 • územní rozhodnutí či územní souhlas, pouze pokud je to nutné
 • závazná stanoviska dotčených orgánů – určí Vám stavební úřad
 • stanoviska vlastníků sítí a komunikací na které se stavba bude napojovat

Příklady kdy je třeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení.

Půdní vestavba

Pokud hodláte upravit podkroví ve starším domě na obytné místnosti, určitě budeme muset podat ohlášení ve změně užívání stavby. V případě, že nechcete zasahovat do nosné konstrukce, a nijak výrazně neovlivníte vzhled domu bude stačit jen ohlášení. V okamžiku, kdy zasahuji do nosných částí krovu, či měním vzhled střechy, už bude třeba stavebního povolení.

Úpravy komínu a stavba krbu

Pro dům,který podléhá svojí velikostí ohlášení nám bude postačovat ohlášení. V případě, že se jedná o větší dům budeme potřebovat stavební povolení.

Zateplení a fasáda

V případě zateplování také provádíme novou fasádu, pokud použiji stejný odstín barvy jako původní není třeba ani ohlášení. V případě větších domů, složitějších fasád a použití jiných odstínů barvy budeme muset mít stavební povolení.

Rekonstrukce a oprava domu

Záleží jak velkého rozsahu oprava či rekonstrukce domu je. Pokud budete zasahovat do nosné konstrukce a měnit podkroví a tím podmínky pro požární bezpečnost nebo výměra domu přesáhne 150 m2 určitě budete stavební povolení potřebovat. U domu, kde výměra splňuje podmínky ohlášení bude postačovat ohlášení.

Oprava či výměna střechy

Pokud jen měníte střešní krytinu za novou, která vypadá jako původní, není třeba o o nic žádat. Pokud však budete měnit či opravovat krov u domů, které jsou větší plochy než podmínky ohlášení, budete muset žádat o stavební povolení.

Měníte jen okna

V případě, že necháte vyrobit nová okna, která budou vzhledově stejná jako ta původní, není třeba nic ohlašovat. Jestliže se nová okna liší od původních, čeká vás ohlášení.

Bydlení ze stodoly

Přidáte okna, přivedete inženýrské sítě, uděláte příčky. Budete potřebovat stavební povolení a územní rozhodnutí, budete muset rovněž podat oznámení o změně užívání stavby.

Nástavba a přístavba domu

Pokud výsledná stavba bude větší než zmiňovaných 150 m2 a vyšší než dvě nadzemní podlaží, je třeba stavební povolení. Pokud menší, bude postačovat jen ohlášení.

Rekonstrukce domu

V případě, že vlastníme či koupíme starší dům a rozhodneme se pro kompletní rekonstrukci, představující výměnu oken, zateplení fasády, výměnu střechy, síťové rozvody a posuny některých příček.  Pokud dům překračuje rozměry pro ohlášení, je třeba žádat o stavební povolení.

Tisk článku Tisk článku

Komentáře: 36

 1. Marie Štěpánková napsal:

  Dobrý den,
  informace jsou velmi přínosné, méně zkušeným stavebníkům určitě pomohou. Já bych ale potřebovala ještě informaci další – je povinný stavební dozor při realizaci přístavby rodinného domu do sto metrů čtverečních? Děkuji.

 2. Soňa Humlová napsal:

  Jak správně písemnou formou informovat sousedy o výstavbě rodinného domu,a zda je potřeba určitý paragraf.Děkuji Humlová

 3. Editor Budeme Stavět napsal:

  Vážená paní Štěpánková,

  Stavební dozor je povinný i při realizaci přístavby rodinného domu do sto metrů čtverečních.

  Editor budeme-stavet.cz

 4. Editor Budeme Stavět napsal:

  Dobrý den paní Humlová,

  S ohledem na stavební zákon budou sousedé (ti kterých se to týká) informováni prostřednictvím stavebního úřadu. Ostatní sousedé (nad určitou vzdálenost, nebo přes komunikaci) zřejmě informování nebudou. Přesto mají právo se vyjádřit. Pokud si přejete o své budoucí stavbě informovat, tak forma záleží pouze na vás. Tato Vaše osobní iniciativa bude určitě velmi prospěšná pro budoucí sousedské vztahy.

  Pohodovou stavbu se správnými dodavateli přeje

  Kamil Fiala

 5. N. napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala co všechno je potřeba k realizaci a výstavbě dřevěných boxů pro koně o rozloze do 25m2 na svém pozemku. Musíme mít povolení sousedů?Jsou tam ochranné pásma od plotu,vody,elektriki?musím mít vyjádření vodohospodářů? Musím na to mít stavební povolení? děkuji za odpověď

 6. Petra M. napsal:

  Dobrý den,
  když budeme dělat novou hradbu kolem pozemku – ztracené bednění + plotovky. Musí být stavební povolení? Nyní je tam jen starý dřevěný plot, který chceme zrušit a nahradit novým ohrazením.
  Děkuji.

 7. Editor Budeme Stavět napsal:

  Dobrý den,

  předpokládám, že hradba ze ztraceného bednění okolo pozemku nově vznikne, zrovna tak jako bude nový typ plotu. V tomto případě budete potřebovat stavební povolení příslušného stavebního úřadu. Jeho získání určitě bude spíš formální záležitostí.

  Srdečně zdraví a příjemný den přeje

  Kamil Fiala

 8. Editor Budeme Stavět napsal:

  Dobrý den,

  Je nutné dodržet ochranná pásma, jejich velikosti mohou být individuální a jejich hodnoty Vám sdělí na příslušném stavební úřadě. Rozhodně Vám doporučuji návštěvu stavebního úřadu, kde Vám poskytnou informace přímo pro Váš stavební záměr včetně toho v jakých případech bude potřebné povolení sousedů a v kterých ne. Zároveň Vám jako jediní poskytnou relevantní informaci o potřebnosti stavebního povolení.

  Srdečně zdraví a příjemný den přeje

  Kamil Fiala

 9. A. napsal:

  Dobrý den,
  chci se zeptat, zda je povinností mít povolení o stavbě vystavené např. na okně či jiném viditelném místě? Předem děkuji za odpověď
  S pozdravem A.

 10. Švecová napsal:

  Dobrý den,
  Váš článek o stavebním povolení, ve kterém uvádíte, že ve stavebním zákoně jsou uváděny stavby, které nepotřebují žádné povolení ani ohlášení a není potřeba nic hlásit stavebnímu úřadu je velmi zavádějící. Stavby, které nevyžadují stavbní povolení ani ohlášení vyžadují vyřízení územního souhlasu (§96, zák.183/2006Sb.). Stavebnímu úřadu se předkládá jednoduchý technický popis záměru, situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a další jednoduché výkresy dokumentující technické řešení, vzhled stavby apod. Kromě toho je potřeba získat a stavebnímu úřadu doložit souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí.

  Ing.Martina Švecová

 11. Editor Budeme Stavět napsal:

  Vážena paní Švecová, děkujeme za Vaší připomínku. Našim čtenářum vždy doporučujeme aby při každém stavebním záměru navštívili stavební úřad a informovali se na požadované dokumenty. Na základě Vašeho komentáře jsme to v dané sekci článku (stavby bez povolení nebo ohlášení) zdůraznili ještě jednou spolu s Vaším komentářem.

 12. Lucie W. napsal:

  Dobrý den,
  koupili jsme starší rodinný dům, kde jsme po stavebním povolení provedli několik úprav (fasáda, podkroví, vybourání vchodových dveří, atd.) Nyní bysme se už chtěli nastěhovat, ovšem nevím, zda je potřeba si zažádat o povolení k užívání, nebo se lze nastěhovat bez jakéhokoli dokumentu a povolení. Děkuji za odpověď.

 13. Editor Budeme Stavět napsal:

  Vážená paní Myslivcová – povolení o stavbě umístěné za oknem je povinné

 14. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro Lucie W.: Vždy by měla být kolaudace a až poté nastěhování. Většina stavebníků však ze zájmu ostrahy svého majetku stavbu užívá ještě před kolaudací.

 15. Iva Š. napsal:

  Dobrý den. Chci se zeptat, zda je možné dům stavět svépomocí i když se jedná o stavbu na základě stavebního povolení. Děkuji

 16. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď na dotaz Ivy Š.

  Pokud se jedná o rodinný dům, pak jej zcela jistě můžete stavět svépomocí. Ostatně se tak staví značná část rodinných domů na které bylo vydáno stavební povolení. Existuje zde však povinnost mít stavební dozor.

 17. Jana J. napsal:

  Dobrý den,
  na jaře chceme stavět zahradní chatu / altán bez základové desky, bude jen na zemních kotvách. Celková rozloha bude cca 4,5 x 8m se sedlovou střechou – polovina jako altán, polovina jako chata včetně krbu. Musíme tuto stavbu ohlašovat, či nikoli? Pokud ano, musí být nákresy od architekta?
  Děkuji za odpověď
  S pozdravem
  Jana J.

 18. Bohumil Faltejsek napsal:

  Dobrý den,
  koupili jsme rodinný dům s přístřeškem na parkovací stání, střecha přístřešku stojí na samostatném krovu z dřevěných trámů a z jedné strany přiléhá na bok domu. Máme zájem přístřešek ze zbývajících tří stran zakrýt dřevěnými deskami, osadit garážovými vraty a používat jako zcela krytou garáž. Je nutné při tomto zásahu – půdorys 3×6m provádět Ohlášení stavebnímu úřadu?
  Děkuji za odpověď, BF

 19. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro Janu.J

  Dobrý den, v případě této stavby je nutné stavební ohlášení. Pro toto potřebujete projektovou dokumentaci dané stavby včetně jejího umístění na Vašem pozemku. Doporučujeme návštěvu příslušného stavebního úřadu.

 20. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro Bohumila Faltejska

  Dobrý den, jedná se o velmi specifický dotaz. V tomto případě se budou zohledňovat místní podmínky a jednoznačně doporučujeme návštěvu příslušného stavebního úřadu. Stavební úřad bývá často na Vaší straně a není nutné mít zbytečné obavy.

 21. Martina Tichá napsal:

  Dobrý den,
  stavební úřad (SÚ) vydal stavební povolení na stavbu, na kterém je uvedené jméno investora. Stavba ještě nezačala ale došlo ke změně investora. Nic jiného se nezměnilo. Musí se opakovat opět celá procedura znova, aby SÚ vydal nové stavební povolení s jménem nového investora, nebo může být změna investora vyřešena jinak, jak? Děkuji za radu. MT

 22. Milan Kliment napsal:

  Dobrý den, společenství chce provést zateplení domu včetně nové fasády. O dotaci „Zelená úsporám“ jsme žádat nechtěly(stejně nejsou), ale stavební úřad chce zpracovat „Energetickou náročnost domu“. Není to zbytečné? Nebo je toto součástí projektové dokumentace?
  Děkuji za odpověď
  M.Kliment

 23. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro Martinu Tichou.

  Dobrý den, ve Vašem případě by bylo nejlepší zkusit zažádat o změnu stavebníka v případě vydaného stavebního povolení. Bohužel z Vámi poskytnutých informací nevyplývá o jakou velikost stavby se jedná (garáž, rodinný dům nebo bytový objekt) a tak Vám zároveň nemůžeme garantovat zda Vám příslušný SÚ Vaší žádosti o změnu stavebníka vyhoví, ale jedná se v tomto pohledu o předpokládaný postup. Doporučuji kontakt s příslušným úředníkem stavebního úřadu.

 24. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro Milana Klimenta:

  Dobrý den,

  Omlouváme se, ale z naší pozice nemůžeme komentovat názory stavebních úřadů nebo zaměstnanců příslušných odborů. Pokud to od Vás příslušný stavební úřad vyžaduje, doporučujeme Vám jeho požadavku vyhovět. Nejlepší je řešit danou problematiku přímo s daným úředníkem. Osobně na základě vlastních zkušeností doporučuji – „nerozhněvejte si příslušnou osobu“.

 25. Dáša G. napsal:

  Dobrý den,
  chci se zeptat, dostali jste od stavebního úřadu souhlas s ohlášením stavby. Ale nepřišla nám k tomu žádná tabulka “ stavba povolena“. U ohlášení toto není ? A pak mi není jasné, zda mám ještě nahlásit stavb.úřadu termín zahájení stavby ? ( 183/2006 Sb. § 152 ).
  Děkuji za odpověď.

 26. Radek O. napsal:

  Dobrý den,

  chtěli bychom zrekonstruovat starší rodinný dům. Rekonstrukce by měla obsahovat – přístavbu verandy ( 10m2), terasa ( betonový základ, dřevěná konstrukce, zastřešena buď taškami či polykarbonátem, kompletní vnitřní omítky, výměna starých dřevěných oken za plastová ( rozměr se nemění), elektroinstalace, přestavba TUV do mědi, půdní vestavba bez změny krovu se střešními okny a výměna štítových oken, příčky ze sádrokartonu, dřevěná podlaha, rozvod topení a elektřiny do podkroví. Momentální zastavěná plocha je 130m2. Zajímá nás zda budeme muset mít stavební povolení, či se výše uvedené změny mohou provést jen na ohlášku? Je nutné mít projekt? A jak je to se světlou výškou místnosti – v podkroví????
  Je nutné dokolaudovat starší stodolu, kotelnu s chlívky, která není zakreslena v mapě katastru nemovitostí?

 27. Iva napsal:

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,máme starší dům,a chceme rekonstruovat střechu včetně krovů za nové,ráda bych věděla,jestli musíme mít stavební povolení.Vzhed střechy bude zachován stejný.Děkuji Šimková

 28. Jana Schubertová napsal:

  Dobrý den,

  naši sousedi si postavili garážý a bazén s dalším patrem a sedlovou střechou dva metry od našeho plotu. Úřad nás požádal pouze o vyjádření, žádný podpis a nic podobného neproběhlo. Dnes jsme se dozvěděli že dům byl povolený 5 metrů od našeho plotu, ale postavený byl sotva dva. Je postavený z jižní strany, takže nám dost stíní a navíc z oken koukáme na dvoukomín. Soused se pokusil lží vymámit na manželovi podpis, že prý jsme si ztěžovali na úřadě že je budova příliž vysoká, tak kvůli nám nezkolaudovali. Manžel mu řekl, že o tom nic neví a že mu to klidně podepíše. Ale podepsat chtěl soused samozřejmě tu vzdálenost od plotu. Bohužel nás má v hrsti, protože má v kotci psa, který celý den i noc příšerně štěká. Proto jsme proti stavbě nic nenamítali, jelikož máme malé dítě a to bylo svého času i 6x za noc vzhuru! když jsme ho prosili o ztišení psa, řekl jen s totální arogancí, že je to jeho práce štěkat. Nyní nám ale došla trpělivost, rozhodli jsme se že i přez vydírání psem, papír nepodepíšeme. zajímalo by mě jaké jsou v tomto případě postupy, ze strany úřadů. Děkuji za odpovědˇJ.S.

 29. Blanka Kindermanová napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, když potřebujeme natáhnout sítě cca 55 m a postavit na stejném úseku zpevněnou komunikaci, která se napojuje na obecní komunikaci, je k tomu potřeba stavební povolení?

  Děkuji za odpověď

 30. Jan Dušek napsal:

  Dobrý den,
  Chceme na našem pozemku postavit zděnou garáž, resp. to bude spíš přístřešek. Do U tvaru. Výška stavby bude cca 3,5 m střecha na „jednu stranu“. rozměry 8,5 x5,5. Chceme udělat jen betonový základ bez desky. Jedná se o zahrádkářskou kolonii. Když se byl otec informovat na místním Stav. úřadu bylo mu řečeno že potřebujeme stavební povolení. Bude opravdu nutné když stavba bude mít cca 50m2?
  Děkuji za odpověd
  Dušek

 31. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro p. Duška

  Dobrý den, doporučujeme dbát instrukcí a pokynů příslušného stavebního úřadu. Opět uvádíme, že cílem našeho serveru není nahrazovat nebo předjímat práci stavebního úřadu, kde navíc dochází k posuzování lokálních faktorů.

 32. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro Blanku Kindermanovou

  Dobrý den, podstatný je vždy názor místního stavebního úřadu. Dále záleží na tom zda-li přípojky inženýrských sítí byly odsouhlaseny stavebním úřadem v rámci stavebního povolení a obdovné platí i pro uvedenou přístupovou cestu. Opět uvádíme, že cílem našeho serveru není nahrazovat nebo předjímat práci stavebního úřadu, kde navíc dochází k posuzování lokálních faktorů.

 33. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro Janu Schubertovou

  Dobrý den, mrzí nás, že Vaše sousedské vztahy jsou natolik vyhroceny. Bohužel však v tomto spatřujeme spíše rovinu občanskoprávního sporu a jednoznačně Vám doporučujeme tuto situaci konzultovat s právním zástupcem.

 34. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro paní Ivu Šimkovou

  Dobrý den, předpokládáme, že rekonstrukce kdy je zachován původní ráz by se měla obejít bez stavebního povolení. Podstatný je ale vždy názor místního stavebního úřadu. Opět uvádíme, že cílem našeho serveru není nahrazovat nebo předjímat práci stavebního úřadu, kde navíc dochází k posuzování lokálních faktorů.

 35. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpověď pro p. Radka O.

  Dobrý den, děkujeme za dotaz. Pro rekonstrukci a přístavbu tohoto rozsahu budete zřejmě potřebovat stavební povolení. Pro toto povolení bude nutná projektová dokumentace. Zřejmě budete nuceni vyhledat projektanta, který Vám zároveň i odpoví na otázku světlé výšky v podkrovních místnostech. Oblast dokolaudování bych řešil dotazem na příslušném stavebním úřadě.

 36. Editor Budeme Stavět napsal:

  Odpoveď pro Dášu G,

  Dobrý den, v případě ohlášení stavby se tabulka „stavba povolena“ nedává.